HomeDanışmanlıkGeçici Faaliyet Belgesi

Geçici Faaliyet Belgesi

ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA EVRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK ÇEVRE İZİN/LİSANS BAŞVURULARINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Başvuruların, ÇİLY Ek-3A’ sında yer alan bilgiler ile Ek-3B’ sinde yer alan belgeleri içeren başvuru dosyası hazırlanarak bir dilekçe ekinde yapılması gerekmekte olup, dilekçe örnek formatına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 
  Dilekçe Örneği Ek-1 
  Dilekçe Örneği Ek-2
 2. Yönetmeliğin amacına uygun olarak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirme yapılabilmesi için işletmenin yapacağı geçici faaliyet belgesi başvurusunun, işletmenin tabi olduğu tüm izin/ lisans konularını içermesi gerekmektedir.
 3. Tüm çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarını; ayrıca ömrünü tamamlamış lastik ve atık pil ve akümülatör geri kazanım çevre lisansı konularında yapılacak geçici faaliyet belgesi başvurularının ise emisyon ve atıksu deşarjı konulu çevre izin başlıklarının yanı sıra gürültü konusunu da içermesi gerekmektedir.
 4. Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyasında Ek3A(Başvuru formu) ‘da yer alan bilgilerin ve Ek-3B (ortak belgeler ) bölümünde yer alan belgelerin bulunması gerekmekte olup, Ek-3B(özel belgeler) ‘de yer alan belgeler ise işletmenin tabi olduğu çevre izin/lisans konusuna göre dosyaya eklenecektir.
 5. Başvurular bu yıl sonuna kadar Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının yanı sıra işletmeciler tarafından da yapılabilecek olup, 01/01/2011 tarihi itibariyle ise sadece Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.
 6. Geçici faaliyet belgesi başvurularının; Ek-1listesinde yer alan işletmeler için Bakanlığa,Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. İşletme adına aynı adreste yer alan EK-1 ve EK-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvuruların bir bütün olarak Bakanlığa yapılması gerekmektedir.
 7. Geçici faaliyet belgesi başvurusunun incelenmesi aşamasında işletmelere eksikliklerin tamamlanması için herhangi bir bildiriminde bulunulmayacak ve başvuru dosyası iade edilecektir. Başvuru dosyasına sonradan herhangi bir bilgi ve belge ilave edilemeyecektir. Bu kapsamda, başvuruların Yönetmelikte yer alan ve yukarıda da sıralanan hususlar çerçevesinde eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi / Uygunluk Yazısı (İl Müdürlüğü) örneği

Geçici faaliyet belgesi (başvuru için gerekli belgeler)

İş Akım Şeması ve Proses Özeti Örneği

Geçici faaliyet belgesi başvuru formu örneği

İl Çevre Orman Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği

Geçici faaliyet belgesi verilmesi

MADDE 7

(1) (Değişik:R.G-24/2/2010-27503) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

(2) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

(3) (Değişik:R.G-24/2/2010-27503) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.